Všeobecné obchodní podmínky 

1.1 Úvodní ustanovení 

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností EEZY Events & Education s.r.o. se sídlem Vyšehrad Garden, Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4, IČO: 07057521, DIČ: CZ07057521, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293876 (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“), a kupujícími či odběrateli, kteří jsou spotřebitelem (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). Všeobecné obchodní podmínky společnosti EEZY Events & Education s.r.o. jsou k nahlédnutí na webových stránkách společnosti www.eezy.cz

1.2. Vymezení pojmů 

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“), pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. 

Dodavatelem, resp. prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby (dále jen „zboží“). 

Kupujícím, resp. odběratelem je spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání. 

Platí, že objednávka kupujícího je návrhem Smlouvy a Smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny Smlouvou a obchodními podmínkami. 

  

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi prodávajícím a kupujícím a jedná se o všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření Smlouva. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky (tedy odesláním návrhu na uzavření Smlouvy) stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.3 Vyřízení objednávky  

Dodavatel uzavře Smlouvu potvrzením objednávky na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v objednávce. 

Odběratel je na základě uzavřené Smlouvy oprávněn využít objednané zboží.  

Dodavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy, zejména v případě, že není možné odběrateli poskytnout zboží z kapacitních důvodů.  

Přejete-li si zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte na email: eshop@eezy.cz

1.4 Platební podmínky 

Faktura Platba za zboží předem na základě zaslané faktury. Zboží bude dodáno po úhradě a připsání platby na náš účet. 

Platební brána Platba za zboží prostřednictvím platební karty, se kterou je odběratel oprávněn nakládat. Zboží bude dodáno po schválení transakce bankovním ústavem, a to bezprostředně po provedení transakce. 

1.5 Ceny a platnost nabídky 

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou konečné. Součástí dodávky je řádný daňový doklad, který je odběrateli zasílán na e-mail uvedený v objednávce. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. 

1.6 Odstoupení od smlouvy 

Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 písm. j) ObčZ nelze od Smlouvy odstoupit.  

1.7 Storno podmínky 

Při stornování objednávky ze strany odběratele déle než 60 dnů před konáním akce vrátí dodavatel odběrateli 100 % ceny zboží, a to na bankovní účet odběratele. 

Při stornování objednávky ze strany odběratele 59 až 14 dnů před konáním akce vrátí dodavatel odběrateli 50 % ceny zboží, a to na bankovní účet odběratele. 

Při stornování objednávky ze strany odběratele méně než 14 dnů před konáním akce dodavatel cenu zboží odběrateli nevrací. 

2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) 

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz 

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek:  

EEZY Publishing, s.r.o. 

Na Pankráci 322/26

140 00 Praha 4 

V případě nejasností nás můžete kontaktovat: 

  • telefonicky: +420 724 767 147 (Po-Pá 9:00-16:00) 
  • písemně na výše uvedené adrese 

3 OCHRANA OSOBNÍCH DAT 

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů a bližší informace o tom, jak s Vašimi osobnímu údaji nakládáme, naleznete zde. 

Kontakt