Ochrana osobních údajů a soukromí 

1 KDO JSME A NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET VE VĚCECH OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ 

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností EEZY Events & Education, s.r.o., se sídlem Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4, IČO: 07057521 DIČ: CZ07057521, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 344520 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce“). 

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho. 

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající. 

V případě, Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci „Poučení o vašich právech“ a v odstavci „Právo namítat“, se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím níže uvedený kontakt  

E-mail: gdpr@eezy.cz 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že v rámci uplatňování Vašich práv po Vás můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu k Vašim osobním údajům neoprávněným osobám. 

2 ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, NA JAKÝ ÚČEL A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ ZPRACOVANÍ PROVÁDÍME? 

Osobní údaje zákazníků 

Na vyřízení Vaší objednávky (tedy na uzavření kupní smlouvy a plnění této smlouvy) od Vás budeme potřebovat Vaše jméno a příjmení/obchodní jméno, adresu (trvalé bydliště, dodací adresa) /místo podnikání, IČ pokud je přidělené), DIČ (pokud je přidělené) e-mailová adresa, telefonní číslo. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, na plnění smluvních povinností – vyřízení objednávky, dodání zboží, fakturace a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran 

Na jaký účel a na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme?   

Berte prosím na vědomí, že výše uvedené údaje zpracováváme pro účely: 

  • vybavení a doručení vaší objednávky; 
  • archivace,která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy; 
  • přímého marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat informace o našich novinkách, slevách na nabízených výrobcích. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu je založeno na právním základě oprávněného zájmu, protože mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako našim zákazníkům existuje právní vztah založený kupní smlouvou, přičemž obsahem přímého marketingu budou výhradně informace o obdobných výrobcích, jaké jste si v našem e-shopu zakoupili. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit přímo ve spodní části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu gdpr@eezy.cz. Po odvolání souhlasu bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze newsletterů vymazána. 

Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje. 

3 JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.  

4 KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim datům či k jejich jinému zneužití. 

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuté a zpřístupněny zejména společnostem, ve kterých má naše společnost majetkovou účast a partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditory a inkasní společnosti. 

5 POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

  • Právo na přístup k osobním údajům 
  • Právo na opravu osobních údajů 
  • Právo na výmaz osobních údajů 
  • Právo na omezení zpracovaní osobních údajů 
  • Právo na přenosnost osobních údajů 
  • Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní 

Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení. 

6 PRÁVO NAMÍTAT 

Kromě práv uvedených výše Vám také patří právo namítat. Co toto právo pro Vás znamená? 

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje nebudeme zpracovávat a další obchodní sdělení a newslettery Vám již nebudeme zasílat. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení. 

7 PORUŠENI VAŠICH PRÁV  

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněné, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost. 

V Praze dne 19.4.2021 

Kontakt