Richard Průša

Richard Průša

Richard Průša atestoval v oborech pediatrie a klinická biochemie. V říjnu 1997 byl uveden do funkce přednosty Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol. V roce 2006 byl jmenován univerzitním profesorem lékařské chemie a biochemie. Publikoval více než 180 odborných článků s velkým citačním ohlasem (více než 1560 citací).

Všechny výstupy od Richard Průša

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Řízení lidských zdrojů v klinické laboratoři

Řízení lidských zdrojů v klinické laboratoři v sobě zahrnuje mnoho oblastí, jako jsou plánování, nábor, adaptační proces, motivace, hodnocení výkonu, odměňování, vzdělávání a stabilizace zaměstnanců. Určitou laboratorní i mezilaboratorní standardizaci do řízení lidských zdrojů přinesla povinná akreditace laboratoří dle ISO. Jednu z klíčových oblastí úspěšného fungování klinické laboratoře sehrává leadership. Vedení klinické laboratoře by mělo být schopno inspirovat, motivovat a vést zaměstnance tak, aby dosáhli cíle, který vnímají všichni jako společný. Leadership v klinické laboratoři zahrnuje především: 1. Týmovost - schopnost vytvořit efektivní a harmonický tým, včetně rozpoznání individuálních talentů zaměstnanců a jejich zapojení do projektů 2. Komunikaci – schopnost jasně a efektivně komunikovat a řešit případná komunikační nedorozumění 3. Flexibilitu – schopnost přizpůsobit se změnám a rychle reagovat na aktuální situaci 4. Řešení problémů – schopnost identifikovat a řešit problémy 5. Vedení výzkumu – schopnost vedení výzkumných projektů Výše uvedené principy lze demonstrovat na konkrétních příkladech.

Kontakt